Regional Puzzle

“REGIONAL PUZZLES” był projektem wymiany młodzieży w ramach KA1 Programu Erasmus+. Głównym celem projektu było budowanie europejskiej tożsamości młodzieży w oparciu o wspólne doświadczenie regionalnej przynależności.

Podczas 9 aktywnych dni młodzi ludzie w wieku 13 – 16 lat z czterech sąsiadujących ze sobą krajów, bliskich geograficznie a jednocześnie wzajemnie wciąż obcych wzajemnie odkrywali swoje regiony i poszukiwali wspólnych cech swoich kultur. Poprzez podróż wyobrażonym pociągiem poznali różne aspekty regionalizmu, min.: język, kulturę, legendy i mity, produkty regionalne, autonomię polityczną i sztukę. Wspólnie zastanawiali się nad bagażem tych aspektów w zderzeniu z wyzwaniami współczesności.

Odniesieniem dla wszystkich działań była Europa jako kulturowa ojczyzna wszystkich uczestników, w kontekście której wielokulturowość nie jest obciążeniem, a zaletą. Na koniec wymiany uczestnicy przygotowali europejskie bilety dla swoich rówieśników, poprzez które zachęcali młodych ludzi do odkrywania Europy w swoich regionach i w swojej kulturze. Projekt odbył się w dniach 8 – 16 kwietnia 2016 roku w Poroninie i wzięło w nim udział 37 młodych osób wraz ze swoimi opiekunami. Wszystkie działania organizowane były przy użyciu metod edukacji pozaformalnej.

Zakładane cele zostały osiągnięte. Zarówno w szerszym kontekście (spotkanie młodzieży w wieku szkolnym z trzech różnych krajów prowadzone przy użyciu metod edukacji pozaformalnej i międzykulturowej) jak i szczegółowych celów (tematyka regionalna i europejska), a także w kontekście ewaluacji i rozpowszechniania rezultatów po wymianie. W ramach samej wymiany i przygotowania merytorycznego do niej, młodzież aktywnie odkrywała swoją kulturę i poznała kultury innych rówieśników. Na tej podstawie wspólnie poszukiwali europejskich korzeni i wspólnych wartości łączących wszystkie regiony i kultury. Udało się skłonić młodych ludzi do pogłębionej refleksji nad swoją tożsamością regionalną i uczestnictwa w lokalnej kulturze, także poprzez wzrost pozytywnego nastawienia do swojego regionu. Przykładowo polscy uczestnicy są obecnie bardziej świadomi wyjątkowości swojego regionu – Śląska, ale też wyjątkowych związków tego regionu z Europą. Szczególnie ważna w tym aspekcie okazała się kwestia językowa – prezentacja gwary śląskiej pozostałym uczestnikom pozwoliła na wzrost poczucia wartości z powodu jej używania i tradycji rodzinnych (w regionie jest to wśród młodzieży wciąż raczej powód do zakłopotania, a nie do budowania własnej wartości). Podobne odczucia towarzyszyły uczestnikom z pozostałych krajów (warto wspomnieć min. prezentacje strojów regionalnych grupy słowackiej). Dzięki tej tematyce udało się nawiązać ożywioną dyskusję i interakcję w zakresie różnic, podobieństw, a przede wszystkim wartości regionalnych.

Nasze rezultaty znajdziecie na tej stronie

Tickets2europe

Przy czym na zakończenie wszyscy uczestnicy odnaleźli wspólne wartości, poprzez odniesienie do Europy. Ważnym celem był także wzrost zainteresowania kulturą innych państw regionu, które do tej pory pozostawały obce pomimo geograficznej bliskości. Poprzez szereg aktywności międzykulturowej osiągnęliśmy zrozumienie wielokulturowej Europy jako wspólnego domu różnych narodów i kultur. Na koniec wymiany uczestnicy pojmują regionalizm jako atut, a odkrywanie kultury jako część własnej tożsamości, również w wymiarze ekonomicznym (przedsiębiorczość w zakresie produktów regionalnych). W szerszym kontekście zostały przełamane stereotypy, utwierdziliśmy młodzież w otwartej, tolerancyjnej postawie oraz przeciwdziałaliśmy wykluczeniu (mniejsze szanse uczestników).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLecD72bVlPqCh58HSEErlBLsmeVhporhH

 

 

Podobne wpisy