Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku

Kim jest Młody obywatel/ka

projekt w ramach Programu Erasmus +

TEMATY PRIORYTETOWE

  • demokracja szkolna
  • demokracja cyforwa
  • ekologia

O projekcie

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę lepszej i bardziej praktycznej edukacji obywatelskiej w Województwie Śląskim. Ma za zadanie uzupełnić wiedzę z sektora edukacji formalnej o edukację poprzez działanie. Projekt stawia na oddanie głosu w sprawach demokracji, młodym ludziom, umożliwiając im wyrażenie swoich potrzeb i realizację swoich pomysłów.

Celem jest szersze włączenia młodzieży w działania obywatelskie. Z jednej strony ma za zadanie włączyć młodych ludzi z mniejszymi szansami w demokratyczne
mechanizmy, a z drugiej umożliwić lepszą reprezentację i wpływ młodzieży wobec decydentów
i instytucji życia demokratycznego.

6 faz realizacji projektu

Projekt zakłada włączenie młodych ludzi w rozwiązywanie najbardziej istotnych dla nich problemów demokracji, a następnie upowszechnianie i praktyczne wdrażanie wypracowanych rezultatów w ich środowiskach lokalnych.

Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy poprzez sześć głównych faz:

W zakresie merytorycznym projekt będzie poruszał pięć obszarów tematycznych, istotnych dla młodzieży:

  • Młody obywatel,
  • Ekologia i demokracja,
  • Samorząd szkolny 2.0,
  • Cyfrowa Demokracja,
  • Młoda Europa?

Cele projektu

Polepszenie jakości edukacji obywatelskiej młodzieży na poziomie regionalnym.

Włączenie młodzieży z mniejszymi szansami w działania obywatelskie na różnych poziomach i w różnych tematach.
Włączenie młodzieży z Ukrainy w działania obywatelskie.

Wypracowanie nowych kanałów docierania do młodzieży i włączania w procesy demokratyczne na poziomach lokalnych i regionalnym.

Zbadania potrzeb i pomysłów młodzieży na rozwój demokracji.

Włączenie do głównego nurtu dyskusji o demokracji zagadnień
związanych z ekologią, cyfryzacją

Nowe ujęcie postaw obywatelskich młodzieży i oddanie głosu młodzieży w sprawie perspektywy europejskiej oraz promowaniem wspólnych wartości europejskich.

Wzrost aktywności młodych ludzi w działania obywatelskie.

Szersze i bardziej partnerskie włączenie decydentów, instytucji oraz ekspertów w działania młodzieżowe

Wpływ projektu

Rezultatem projektu będzie systemowa propozycja działań na rzecz włączenia młodzieży w demokrację na poziomie lokalnym i regionalnym. Wypracowane przez młodzież propozycje działań zostaną sprawdzone i w formie dobrych praktyk będą upowszechniane w dwóch publikacjach projektowych.

"Młody Obywatel"

poradnik praktyczny działań obywatelskich w środowisku lokalnym.

"TOOLKIT działań demokratycznych na rzecz młodzieży"

przeznaczony dla decydentów w formie zestawu gotowych rozwiązań do wdrożenia

Na tych podstawach, pomysły młodzieży będą wdrażane w lokalnych miejscowościach i instytucjach oraz monitorowane przez młodych liderów. Rezultaty zostaną wzmocnione i zmultiplikowane w ramach cyklu wydarzeń upowszechniających. Cyklicznymi działaniami będą spotkania w szkołach z młodzieżą i punkt poradnictwa obywatelskiego.

Rezultaty

Projekt przyczyni się do wzrostu zaangażowania obywatelskiego młodych osób, włączenia nowych grup młodzieży, w tym także osób z mniejszymi szansami oraz ich rozwoju społecznego i zawodowego.

Dodatkowo wpłynie na szereg instytucji lokalnych i regionalnych, ułatwiając kreowanie i realizowanie partnerskich inicjatyw młodzieży. Ważnym elementem będzie lepsze włączenie młodych uchodźców z Ukrainy zarówno w system edukacji, jak i aktywność obywatelską
w Polsce.

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku